Вхід

 

Архів сайту з 2018 до серпня 2020 року.

Вимкнена можливість реєстрації на сайті, також закрита можливість сплачувати замовлення. Доступний перегляд матеріалів марафонів. 

Сучасний урок літератури: традиції та новації, нові вимоги і можливості

2,000.00 

Опис

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність. Важливою умовою особистісного та професійного зростання вчителя літератури, його творчого потенціалу є вміння навчатися впродовж життя, самоосвіта, розвиток професійної компетентності з упровадження оновленого змісту й нових навчальних програм відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Нові нормативні документи й нові вимоги до змісту освіти зумовили, зокрема, орієнтування навчально-виховного процесу на формування у школярів компетентностей, необхідних для успішної самореалізації, орієнтування вчителів на освітні потреби учня в освітньому процесі, модернізацією післядипломної педагогічної освіти, що характеризується пошуком нового змісту, спрямованістю на становлення національної системи освіти й розвиток професійної компетентності педагогів на рівні вимог сьогодення, отже — потребу в суттєвому оновленні змісту згаданої вище програми.

Комплексну програму складено на підставі: розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» від 14.12.2016 р. № 988-р, положень Законів України «Про освіту» (2017; зі змінами), «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 р. № 5670-ІІІ; Указу Президента України від 31.05.2018 р. № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», Державного стандарту базової і повної середньої освіти (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами), проєкту Дорожньої карти освітньої реформи (2015—2025) та з урахуванням кваліфікаційної характеристики підвищення кваліфікації вчителя зарубіжної літератури згідно з Національною рамкою кваліфікацій (2011; у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 р. № 519).

Програма курсу дистанційного  навчання «Сучасний урок літератури: традиції та новації, нові вимоги і можливості» призначена для вчителів української та зарубіжної літератури, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію, майстерність учителя-словесника, реалізують освітні програми основної та середньої загальної освіти на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням нових Програм з української або зарубіжної літератури та відповідно до Концепції Нової української школи (2016).

Мета вивчення літератури в школі в процесі вивчення художніх творів різних національних традицій — формування молодого громадянина України, патріота свої держави з планетарним мисленням; розвиток ключових і предметних компетентностей особистості, здатної обрати для задоволення своїх інтелектуальних, духовних, естетичних і соціальних потреб якісний твір зарубіжної літератури (переклад чи оригінал), адекватно його оцінити, виявити власну читацьку рефлексію; заохочення школярів до розширення кола читання, осягнення духовної значущості й осмислення поетики літературних творів різних епох і країн; поглиблення культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення ними виняткового значення  художньої літератури в сучасному світі, творчої функції художнього перекладу, ролі видатних вітчизняних майстрів перекладу в поступі України; виховання в учнів поваги до культурних надбань свого й інших народів; формування творчої особистості з високим рівнем загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.

Метою курсів є оновлення, доповнення, розширення, розвиток їхніх теоретичних і практичних знань, умінь і компетентностей в умовах зростання вимог до рівня професійної кваліфікації педагогів, опанування ними сучасних методів розв’язання професійно-педагогічних завдань, що постають перед Новою українською школою для підвищення якості освіти на основі дистанційних технологій, здобуття дієвих інструментів побудови сучасного уроку, розвиток творчого потенціалу, організаційної культури, сфокусованої на розвитку кожного учня.

Навчальна аудиторія: для вчителів-предметників середньої та старшої школи.

Зважаючи на мету, визначено такі напрями дистанційних курсів:

  • удосконалення методологічної, дидактичної, психолого-педагогічної, інформаційної, комунікативної, дослідницької компетентностей учителів відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики;
  • задоволення потреб фахівців у набутті теоретичних знань про новітні досягнення в галузі методики викладання, основ дидактики, державних стандартів загальної середньої освіти, основ формувального підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів, перспективних моделей продуктивного педагогічного досвіду, а також у професійному самовдосконаленні й самореалізації;
  • підвищення рівня професійних знань і умінь учителів щодо здійснення самоаналізу й самооцінки власного досвіду, удосконалення їхньої фахової майстерності, підготовки до якісного виконання професійних завдань для реалізації вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти;
  • удосконалення здатності вчителів до педагогічного мислення, наявність аналітичних, прогностичних, проєктивних і рефлексивних навичок, уміння самостійно визначати способи оптимального розв’язання педагогічних завдань і передбачати результати педагогічних дій.

Компетентності, які удосконалюватимуться/набуватимуться

Нормативно-правова компетентність: здатність використовувати й переносити в нові ситуації знання нормативно-правової бази, що регламентує педагогічну діяльність та здійснення освітнього процесу в закладі загальної середньої освіти.

Методологічна компетентність: здатність будувати власну педагогічну діяльність на науковій основі, інтегруючи відомості із загальної та вікової психології, педагогіки, основ дидактики відповідно до сучасних підходів, концепцій, тенденцій розвитку освіти. Вільне оперування методами пізнання, уміння бачити й розв’язувати професійні завдання, орієнтуватися у змісті власної роботи, обґрунтовувати та передавати свій педагогічний досвід.

Інформаційна компетентність і медіакомпетентність: здатність до взаємодії з інформаційним середовищем, що передбачає активне знання способів обробляння різноманітної інформації та володіння сучасними інформаційними технологіями для якісного виконання професійних завдань і створення в закладі загальної середньої освіти єдиного інформаційного простору (інтерактивність, комунікативність, мультимедійність, індивідуалізація тощо); здатність до групової діяльності та співробітництва з використанням сучасних комунікаційних технологій для досягнення професійно значущих цілей; готовність до саморозвитку у сфері інформаційних технологій, необхідного для постійного підвищення кваліфікації та реалізації себе в професійній діяльності.

Комунікативна компетентність: здатність вільно оперувати технологіями усного й писемного спілкування, спілкування через мережу Internet, продуктивно комунікувати з учасниками навчально-виховного процесу (учнями, батьками, колегами), переконувати й доводити, бути зрозумілим.

Психолого-педагогічна компетентність: єдність теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності; інтеграція педагогічних, психологічних і соціальних якостей, що забезпечують високий стандарт педагогічної діяльності, професійне зростання, професійну й соціальну мобільність; прагнення до творчого осмислення результатів педагогічної діяльності, здатність до розвитку творчого потенціалу.

Дидактична компетентність: теоретична та практична готовність до дидактико-професійної діяльності, спрямованої на розв’язання різноманітних дидактичних завдань, самореалізації у творчому навчальному процесі.

Дослідницька й аналітична компетентності: здатність до організації та проведення теоретичних і практичних досліджень, пошукової роботи, наукового аналізу й узагальнення власного педагогічного досвіду.

Запропонована освітня програма дистанційних курсів педагогів спрямована на реалізацію свободи вибору змісту, форм підвищення кваліфікації, спонукає до креативної діяльності, розвитку, самоактуалізації та самореалізації кожного вчителя.

Програму розраховано на 36 годин. Організаційні форми проведення занять відображено в робочому навчально-тематичному плані.

Програма курсу

Курс містить 36 годин, 5 модулів

Найменування
модулей (тем)

Усього годин Теоретичний матеріал Самостійні, практичні роботи Контроль
Кількість годин Вид контролю
Модуль 1. Вступ. Сучасна школа: від традицій до новацій 6 4 1 1 Тест
Модуль 2. Основи викладання літератури в школі 11 7 3 1 Тест
Модуль 3. Аналіз художнього тесту на уроках літератури 8 5 2 1 Тест
Модуль 4. Сучасні інноваційні технології, прийоми й методи на уроках літератури 9 5 3 1 Тест
Підсумковий контроль 2     2 Тест
Загальна кількість годин 36        

 

Дистанційні курси

Результат наших курсів - це перемоги наших слухачів на конкурсах, це слова захоплення керівництва і колег, це впевненість у власних силах і подолання нових вершин.

Приєднуйтесь до 12543 своїх колег, які вже навчаються на нашому сайті.

85.59 - Інші види освіти, н. в. і. у.

Контакти

м. Харків вул. Плеханівська 66/оф. 11

+38(057) 73-19-634

+38(068) 37-54-634

+38(066) 82-04-065

tutor.d.academy@gmail.com

marafon.osnova@gmail.com

Події

Немає подій

Хто онлайн

Никого нет on-line
|
Дистнційна Академія
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
X